ms office2007序列号_office2007ultimate序列号

       对于ms office2007序列号的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。

1.Microsoft Office Visio Professional 2007 产品密匙(25个字符)

2.求Office2007 正版25位产品密钥

3.office2007激活码,小编教你激活office2007的密钥

4.Microsoft Office2007家庭版密钥

5.office 2007 序列号

ms office2007序列号_office2007ultimate序列号

Microsoft Office Visio Professional 2007 产品密匙(25个字符)

       搜来的,至于能不能用,试试好了,呵呵

       W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8 microsoft office visio 2007序列号

       2007-10-27 21:22

       Office 2007 Suites(Microsoft Office 2007 简体中文企业版)

       DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

       Office 2007 Applications

       W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8

       Microsoft? Office Professional Plus 2007

       MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT

       其他的~~你看看合适不

       SN:WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM

       RVBW9-66PW8-HHXWQ-GXTHD-QWDBJ

       SN:

       PWGQY-C9Q2Y-DXFPP-827P9-JPT93

       F8BFX-2B8M6-X373J-TBQ8M-K3C76

       XDFDG-2YJDK-XPMGB-XXGYW-39K9Y

       GPJK2-BJG4T-QWTG8-3H8BW-3G8MY

       DY6WQ-D3FYG-V89BY-8KPG9-8YW9M

       BTH9G-68YHD-RMQWT-BH627-TM4WT

       H8748-Q8MKJ-3W38C-PRV2F-JJXYY

       Microsoft Office Visio 2007 中文版安装序列号:W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8

求Office2007 正版25位产品密钥

       1、首先登入微软官网,点击进入。

       2、登陆自己当时激活office的账号,同时点击office。

       3、在接下来的界面,依次点击产品-online。

       4、在新的页面,word/ppt/office .....任意点击一个,这里我点了word。

       5、在下来的这一界面,点击我的账户,如图所示。

       6、点完后,最后就在这个页面,有一个您的产品密钥,点开,这就是你的office的密钥序列号。

office2007激活码,小编教你激活office2007的密钥

       2007密钥

       DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

       J7HVB-92C26-WKHHT-FG988-B6YYJ

       VTRCJ-Q9B3R-BQTJJ-TPJRD-J33Q8

       P2KDC-9HMXH-9QFVK-PMQCB-V2XMM

       BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ

       B289Y-YC7QG-7WB8B-FCV8V-B2FMJ

       W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8

Microsoft Office2007家庭版密钥

       一些用户在下载安装office 2007后,就对它进行了激活的操作,但是激活以后打开word文档时,却弹出一个窗口,提示命令无法执行,最后提示密钥无效,这可能是使用了过期的密钥,或者是没有正确的激活的操作,或者没有完全激活造成的,为此,小编就为大家整理了激活office2007的密钥。

        我们都知道office 2007是微软Office产品史上最具创新与革命性的一个版本,全新设计的用户界面、稳定安全的文件格式、无缝高效的沟通协作吸引了许多用户,也正因此很多的用户在默默的使用着该office版本,但是我们都知道这玩意是需要激活的,那么office2007激活码是多少,下面,小编就跟大家分享激活office2007的密钥。

        office2007激活码

        激活图-1

        打开office2007安装程序,双击“setup”运行

        office图-2

        出现界面输入您的产品密钥“安装密钥”,在其中输入密钥进行安装。

        2007图-3

        等待几分钟,下面这个安装界面就会过去

        激活密钥图-4

        安装完成后,点击关闭,安装激活完毕

        激活图-5

        Office 2007 序列号:

        DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

        G2WGQ-4WDK3-PJKPW-98VXX-THFMJ

        H6YPK-HY3DR-9T4MC-DYDBQ-PCWBJ

        XVQC3-KY4GQ-DQFQP-JC624-QJRMJ

        M6KWT-FQ3FG-3XRT4-8GK23-XQ3Q8

        T8WB8-3XD69-X6QPQ-FKB8H-QB6HW

        C8D36-9TF34-PDD9R-DKW7H-VGDQ8

        BF6H3-4F6RP-YX83G-4TCFF-M8W7W

        T669Q-H2294-399R9-3FFWM-C7FMJ

        JXX3G-3X2TM-XW73T-QM9HJ-2JGHW

        RMJT2-C4DR6-7BBBQ-69Q8T-TGPVW

        Q642R-9PC26-R4DFJ-4HDG7-WKCVW

        H2QH4-KXCMP-R6T7M-GCHM6-B6YYJ

        TH8D9-47HGY-JWH8R-4T23H-FRX38

        R4F66-K6QH2-FG2Y6-BMV2C-2JGHW

        VW9B7-XK3RX-QQMK8-8CHJW-PYDQ8

        W3JBH-9GQYD-FR3JM-9JDGV-FCQQ8

        VM6MY-W643Y-QFXRJ-KRKXJ-XXMYJ

        M97W8-JPVK3-D986J-BR6XV-HP2VW

        RXMJP-2G89Y-KQJM2-HRC3P-MB938

        激活图-6

        WV7QQ-M3K73-GD3XV-8TX6B-FDW7W

        M88X8-MXMGX-G6JGR-36VMH-TBPVW

        R6TWR-8TW63-7Y44W-HBM8X-CY6HW

        MRJY3-VFG8Y-DGY2R-KXQMY-QJ8BJ

        GCP7C-X87YQ-B9FCR-P3PB9-DM938

        T6PPD-FY4FR-Y99PW-PTJXT-KVFMJ

        XBCJH-BPGH9-DBX2C-Y2G6V-CCQQ8

        PJ9TK-9W28R-PYB2B-2W48H-CVFMJ

        QXGK4-PF3P3-P8XB2-2F7KX-6C2VW

        T98C4-89KG9-BM72D-C9C2Q-7MJBJ

        DP37G-8BBDM-9Y4BW-WT2K8-2WRMJ

        P64QH-V3F2K-RXY44-29DMV-JVWBJ

        VVYHQ-RRQTD-YVBF6-P79D3-2TYYJ

        MFR2X-R96Y2-XM97W-8HD6H-Y9HD8

        TV8BY-HFBWX-889M6-VR4QH-76VD8

        P3787-68DH6-GMKHB-GY2BR-Y2FMJ

        Office 2007 Suites: DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

        Office 2007 Applications: W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8

        TT3M8-H3469-V89G6-8FWK7-D3Q9Q

        Office Server: DHBRK-XPMBY-293WD-F2R8K-BCFBQ

        Office2007序列号,Office2007中文版序列号:

        P2KDC-9HMXH-9QFVK-PMQCB-V2XMM

        BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ

        Office 2007 Enterprise(企业版本序列号,一个)

        KGFJX-3FQ8M-3FW8V-TJ8JQ-CM938

        MTP6Q-D868F-448FG-B6MG7-3DBKT

        以上就是office2007激活码的分享了。

office 2007 序列号

       如下是offices2007的三款密钥:

       KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8

       QGY9W-83DH6-JWQFT-7MFMB-9TYYQ

       DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8

       安装方法如下:

       一、将offices软件打开,然后选择setup.exe

       二、然后再窗口输入密钥即可。

       不同版本的序列号不同。声明:这些密钥里,有office2007各个版本的密钥。请仔细查找。这些是所有office2007套件中的中英文试用版密钥,这些是我从百度上找得到。

       要特别感谢shananhai55。希望楼主下回不要急着提问,可以先在网上查一下。

       Microsoft? Office专业版 2007 中文试用版

       中文版

       产品密钥(FPP)

       W6YQG-CPXTH-M373K-GBGQY-V93B6

       Microsoft? Office 专业版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       KBM42-V8T4F-V4VVF-RBTKP-M4WRT

       Microsoft? Office 专业版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       PVG3C-3B2Q3-Q83TC-4J63C-67DB6 中文试用版

       Microsoft? Office 专业版 2007

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       P9Y83-7GRPX-4FQCD-BMV2T-KB8RW

       Microsoft? Office 专业版 2007英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       DPY3Y-GQ4G6-3YFH2-QH6FB-B9Q8G

       Microsoft? Office 专业版 2007

       英语

       产品密钥(FPP)

       MD9YQ-48R27-2X4XP-4VCVG-7QQB6

       Microsoft? Office 专业版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       B8K92-MD6QW-P982C-9WQXY-VBR4W英文试用版

       Microsoft? Office家庭与学生版 2007 中文试用版

       中文版

       产品密钥(FPP)

       JX8J3-8VWYT-3WMBD-FVDKB-K7H23

       Microsoft? Office 家庭与学生版 2007 中文使用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       V2XPX-HBBRX-7VJBD-86FX4-XM8XJ

       Microsoft? Office 家庭与学生版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       PD9FC-HM9C2-Q3H34-DY3F3-WF726

       Microsoft? Office 家庭与学生版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       KTQCB-RJQDT-QVG4K-KBWY9-7Q2KG

       Microsoft? Office 家庭与学生版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       Q6TQT-C4GMV-PM4KD-78GQ3-BRBP6

       Microsoft? Office 家庭与学生版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       K3C63-Q8GVP-34PFJ-2HG3T-XQ66T

       Microsoft? Office标准版 2007 中文试用版

       中文版

       产品密钥(FPP)

       RDR7K-JH32M-86VWV-Y7MCC-6PC9B

       Microsoft? Office 标准版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       QMXMQ-BXXVX-VYGKQ-7BD92-34BGQ

       Microsoft? Office 标准版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       QMXMQ-BXXVX-VYGKQ-7BD92-34BGQ

       Microsoft? Office 标准版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       WB3RX-BYHPF-XXFPP-K7G8K-X7PC3

       Microsoft? Office 标准版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       VTYG9-RGJ39-JD9FG-GJWMF-C7HTQ

       Microsoft? Office中小型企业版 2007 英文试用版

       英语版

       WFH6D-MYWGM-C3RJM-PKYCH-YFKJ3

       Microsoft? Office 中小型企业版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       WMQMJ-P3PHT-GGXHG-FHW3T-9B8PQ

       Microsoft? Office Visio 专业版 2007 中文试用版

       中文版

       产品密钥

       GXVD9-6MQ22-X98WF-BJBQG-VPTW3

       Microsoft? Office Visio 专业版 2007中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       BY9XR-GHW74-GV7MF-873WC-33VTG

       Microsoft? Office Visio 专业版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       B4WYW-G3BKQ-9422R-W96DH-63P86

       Microsoft? Office Visio 专业版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       C9G4H-7H4HD-2MFJW-QD9DP-VWP86

       Microsoft? Office OneNote 2007 中文试用版

       中文版

       产品密钥(FPP)

       KVTB4-8X6J6-Y6R6F-P2GQ8-6TGW6

       Microsoft? Office OneNote 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       TC6RB-BYX7R-KWTKF-97HVV-YM36G

       Microsoft? Office OneNote 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       B2DQH-WXKCG-M39BC-G6GYX-GKBGD

       Microsoft? Office OneNote 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       BKCKP-BYM3D-2M6M6-KBV2T-QM8PQ

       Microsoft?Office Project Professional 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       HP4KH-R4CKV-4R2MV-KTBVP-HRQ6D

       Microsoft?Office Project Professional 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       M3PKY-B8MPQ-JHTXX-RQ8BQ-RWVTD

       Microsoft?Office Project Professional 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       TB9RJ-G6DKK-TWVTP-6TG3B-7MMGG

       Microsoft?Office Project Professional 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       WRG6C-CDR3K-XX9XG-9CB3K-GYXJ6

       Microsoft? Office Visio 标准版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       PY4FB-WV7V9-F7W7H-GH6Y4-QWJPQ

       Microsoft? Office Visio 标准版 2007中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       TRFQP-JVQFJ-98J9R-VT8RQ-XBCCQ

       Microsoft? Office Visio 标准版 2007英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       KWDBY-7XRCJ-TTC93-RHBYR-2VHTD

       Microsoft? Office Visio 标准版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       CV4BG-6RV8Q-4MXDB-7JKWV-8CHTD

       Microsoft? Office Project 标准版 2007中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       TG7DX-VPRXY-WVX7B-WXKQF-RDJPQ

       Microsoft? Office Project 标准版 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       WG6T4-4QQP7-V746K-94Q6X-7KQ6D

       Microsoft? Office Project 标准版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       RP4V3-YBJGV-DQ2JX-74TMX-MCPCM

       Microsoft? Office Project 标准版 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       TJ39G-7D6JM-7P6HP-XHTH4-BD6WY

       Microsoft?Office Sharepoint Designer 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       TMXC7-XVYDH-QQ39Y-J6BKD-8DJPW

       Microsoft?Office Sharepoint Designer 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       THY7Y-H82WR-Y28WB-Y4TBG-R636J

       Microsoft?Office Sharepoint Designer 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       XHVWJ-KMKK8-M39D7-TPG8C-BMXJ8

       Microsoft?Office Sharepoint Designer 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       FFTGC-YYVG9-VYQXT-6PJG4-382CW

       Microsoft? Office Groove 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       XHBQT-GMYRH-WH87K-X3JMT-GRQ6J

       Microsoft? Office Groove 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       XFF6Q-W6FK9-R3DDF-JWMHG-VMR2W

       Microsoft? Office Groove 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       JBTYD-T3M3C-Q7VX2-93872-FXQ6M

       Microsoft? Office Groove 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       T48W8-TQG7Q-P7B8C-7MTBW-FM8PW

       Microsoft? Office Publisher 2007中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       H8X62-6QKMF-F2HWV-MPB9G-XB36G

       Microsoft? Office Publisher 2007 中文试用版

       简体中文

       产品密钥(FPP)

       QKCD2-GP6BK-WKFV8-V63GF-9HYGG

       Microsoft? Office Publisher 2007英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       JJB7M-HYTGH-WQ8TR-C27TV-49WPW

       Microsoft? Office Publisher 2007 英文试用版

       英语

       产品密钥(FPP)

       H4J9V-RCWYR-QPQD2-GVW7C-RF7TJ

       特殊的:

       V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD

       好了,今天关于“ms office2007序列号”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“ms office2007序列号”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。